หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU.-Rural : Chulalongkorn Univerysity

หน่วยจุฬาฯ-ชนบท : Website หลักของหน่วยจุฬ่าฯ-ชนบท
นิสิตเก่า จุฬาฯ-ชนบท สัมพันธ์ : สื่อกลางสำหรับนิสิตเก่าโครงการจุฬาฯ-ชนบท

หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 อาคารจามจุรี2 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. (02) 2183245
CU.-Rural Administration Chulalongkorn University ฺBangkok THAILAND
2nd Floor Jamjuree2 Building Phayatai Rd. Wangmai Patumwan Bangkok Thailand 10330 Tel. (+662) 2183245
Contact Webmaster Click clik here